Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

Labelstudio hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Labelstudio u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Labelstudio.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.labelstudio.be is een initiatief van:

Labelstudio Comm. V (hierna “Labelstudio”, “wij” en “ons”)
Rommersheide K, 15
2960 Brecht
BTW: BE0546 744 755
Info@labelstudio.be
Helpdesk 0497 42 05 42

3. Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Levering van de bestelling
Om er voor te zorgen dat de bestelling op tijd en op het juiste adres wordt geleverd hebben wij de adresgegevens en naam nodig. Het emailadres en telefoonnummer gebruiken wij om contact met je op te nemen om informatie over jouw bestelling en verzending door te geven. De ordergegevens worden gebruikt om de juiste producten te leveren en de betalingsgegevens worden gebruikt om te controleren of de betaling binnen is gekomen.

Klantenservice
Onze klantenservice staat altijd voor je klaar. Om er voor te zorgen dat je goed wordt geholpen maakt onze klantenservice gebruik van jouw persoonlijke informatie (naam, adresgegevens, order en betalingsgegevens en contactgegevens). Op deze manier kunnen wij je het beste van dienst zijn.

Accountgegevens
Bij Labelstudio is het mogelijk om een persoonlijk account aan te maken.  In de ‘mijn account omgeving’ worden de naam, adresgegevens, contactgegevens, ordergeschiedenis , (indien ingevuld) opgeslagen. Als je een nieuwe bestelling bij ons plaatst worden de gegevens automatisch ingevuld, wel zo makkelijk. In je Labelstudio account kan je gemakkelijk zelf alle informatie bekijken, aanpassen en verwijderen.  Bij Labelstudio is het ook mogelijk om een bestelling te plaatsen zonder een account aan te maken.

Nieuwsbrieven
Via onze nieuwsbrief ontvang je interessante informatie over onze producten, persoonlijke aanbiedingen en acties. Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrieven van Labelstudio  Wil je geen nieuwsbrieven van Labelstudio meer ontvangen? Geen probleem, je kan zich gemakkelijk uitschrijven of de voorkeuren aanpassen.

Verbetering van de website
Wij blijven werken aan verbeteringen van onze website. Om te achterhalen wat verbeterd moet worden maken wij gebruik van gegevens over het klantgedrag op onze website. Zo kunnen wij door unieke bezoekers te registeren bijvoorbeeld zien welke pagina’s vaak worden gebruikt of hoe lang  een bepaalde pagina bezocht wordt. Door gebruik te maken van deze gegevens kunnen wij  onze website zo verbeteren dat deze nog beter werkt!

Doorgeven / wijzigen van gegevens
Wil je  jouw persoonsgegevens wijzigingen of bekijken? Dat is mogelijk. Log in in jouw account en verbeter of verwijder de gegevens die niet meer correct zijn. Lukt het je niet om dit zelf te doen, of heb je geen account bij Labelstudio? Dan kan je ook contact opnemen met onze helpdesk via email of telefoon.  Let op, gegevens die gebruikt zijn voor de facturatie van bestellingen zijn niet meer aan te passen, wij zijn namelijk wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren.

Derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van de betalingen (Sisow, Paypal) en bieden wij onze brieven aan bij Bpost.  Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van e-mailprogramma Mailchimp.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken zorgen wij er door middel van een overeenkomst door dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat deze worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn.

We werken samen met verschillende partijen die het gedrag van onze bezoekers analyseren. Dit wordt verzameld door middel van Cookies, die verderop in dit document staan beschreven.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.

4. Gebruik van cookies
Labelstudio maakt gebruik van verschillende cookies. Een deel van deze cookies zijn noodzakelijk om een goedwerkende website aan te bieden, een aantal andere cookies wordt gebruikt om onze website en het klantgedrag te analyseren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van Labelstudio wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

5. Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Labelstudio verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Labelstudio onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Labelstudio uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Labelstudio uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Labelstudio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@labelstudio.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Labelstudio. Labelstudio zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Labelstudio beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Labelstudio nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Labelstudio de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Labelstudio nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Labelstudio staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Labelstudio dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Labelstudio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@labelstudio.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Labelstudio verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Labelstudio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@labelstudio.be.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Labelstudio bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Labelstudio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@labelstudio.be.